Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on - line produktov a tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke https://zuzanaalmasi.sk/
 
Článok I. Vymedzenie pojmov
1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.zuzanaalmasi.sk je SueArt design, s.r.o., PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, so sídlom Železná Breznica 8, 962 34 Tŕnie , Slovenská republika, IČO: 47 435 941, DIČ: 2023930920. Zodpovedná osoba a kontakt: Zuzana Almáši Koreňová, tel.: 0915 505 055 , e-mail: info.zuzanaalmasi@gmail.com.
2. Predávajúcim je SueArt design, s.r.o., PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, so sídlom Železná Breznica 8, 962 34 Tŕnie , Slovenská republika, IČO: 47 435 941, DIČ: 2023930920.
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.zuzana almasi.sk je SueArt design, s.r.o., PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, so sídlom Železná Breznica 8, 962 34 Tŕnie , Slovenská republika, IČO: 47 435 941, DIČ: 2023930920.
4. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na
www.zuzanaalmasi.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
5. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.zuzanaalmasi.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.
7. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.zuzanaalmasi.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google). Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie vo firme SueArt design, s.r.o. nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu SueArt design, s.r.o.
9. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim
– spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č.250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim
– podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
10. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.zuzanaalmasi.sk sú informačnými
produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.
 
Článok II. Cena
1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.
2. Predávajúci nie je platcom DPH.
 
Článok III. Objednávka
1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.
 
Článok IV. Platobné podmienky
1. Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.zuzanaalmasi.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a) platba online, prostredníctvom platobnej brány GoPay (Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom). Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online
bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.
b) internetovým bankovníctvom (internet bankingom), prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
c) platba na dobierku prostredníctvo Slovenskej Pošty
 
Článok V. Dodacie podmienky
1. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou,
pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.
2. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky
(propagácie, hromadné, spam).
3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu zuzana.ak@gmail.com si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
4. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese zuzana.ak@gmail.com, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.
 
ČlánokVI. Prevod vlastníckeho práva
1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet
kúpnej zmluvy.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.
 
Článok VII. Garancia
1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona
č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestor ov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Za svoje produkty Zuzana Almáši Koreňová ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do
14 dní od zaplatenia kupujúci zistí, že tento produkt nie je pre neho vhodný, bude mu vrátená plnácena, za ktorú produkt kúpil.
3. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu zuzana.ak@gmail.com spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).
4. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.
 
Článok VIII. Reklamačný poriadok
1. Reklamácie sú vybavované elektronicky na zuzana.ak@gmail.com, telefonicky na telefónnom čísle
+421 915 505 055 , alebo poštou na adrese Železná Breznica 8, 962 34 Tŕnie.
2. Alternatívne riešenie sporov:
a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na zuzana.ak@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu
neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015  Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z .z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka
len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 
Článok IX. Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s platnou Slovenskou a Európskou legislatívou o ochrane osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na webstránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnúemailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti
zasielaných e-mailov. Poskytnuté osobné údaje sa potom už nebudú používať na marketingové účely.
 
Článok X. Zodpovednosť za obsah webu
1. Webová stránka www.zuzanaalmasi.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby
môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.
 
Článok XI. Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť
5.3.2018, Železná Breznica 8, 962 34 Tŕnie.
 
SueArt design, s.r.o.
PhDr. Zuzana Almáši Koreňová

GDPR

Smlouva o zpracování osobních údajů
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů („občanský zákoník“), a podle čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)
(„Smlouva“)
SueArt design, s.r.o., sídlo Železná Breznica 8, 962 34 Tŕnie, IČO: 47435941, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Okresným Súdom v Banskej Bystrici, oddíl sro, vložka 25169/S
(„Správce “ nebo „Vy“)
a
SmartSelling a.s. společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, IČO 29210372, sídlo
Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 7559
(„Zpracovatel“ nebo „my“)
(Správce a Zpracovatel společně „Strany“ nebo „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně „Strana“ nebo
„Smluvní strana“)
1. Předmět smlouvy - na čem jsme se dohodli?
1.1. Tato Smlouva upravuje vztahy mezi námi a Vámi při zpracování osobních údajů.
1.2. Na základě této Smlouvy nás jako správce osobních údajů pověřujete k provádění vymezených operací s
osobními údaji, které máte uloženy v některé z našich aplikací SmartEmailing, MioWeb, FAPI nebo ProAffil
(„SmartSelling aplikace“), a my Vaše pověření přijímáme a zavazujeme se tyto osobní údaje zpracovávat férově
a v souladu s platnými právními předpisy.
1.3. Očekáváme, že i Vy hrajete fér a zákonnost zpracování osobních údajů pro Vás není jen prázdná fráze.
2. Prohlášení
2.1. My prohlašujeme a zaručujeme Vám, že:
splňujeme veškeré zákonné povinnosti, které pro a. nás z GDPR a jiných právních předpisů týkající se ochrany
osobních údajů vyplývají;
b. budeme po celou dobu trvání Smlouvy pro Vás zpracovávat osobní údaje v souladu s českým právním
řádem, zejména v souladu s GDPR;
c. budeme po celou dobu trvání Smlouvy vést řádné záznamy o činnostech zpracování osobních údajů ve
smyslu čl. 30 odst. 2 GDPR;
d. budeme podle této Smlouvy zpracovávat ve vztahu k vymezeným subjektům údajů pouze osobní údaje v
rozsahu a pro účel tak, jak jsme se dohodli;
e. data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na
základě rozhodnutí Evropské komise.
2.2. Vy prohlašujete a zaručujete nám, že:
budete v SmartSelling aplikacích uchovávat a. a pracovat pouze s aktuálními osobními údaji a pro jejich
zpracování budete mít vždy a za všech okolností platný zákonný titul;
b. splňujete veškeré zákonné povinnosti, které pro Vás z GDPR a jiných právních předpisů vyplývají;
c. plníte vůči subjektům údajů ve vztahu k osobním údajům informační povinnosti, vedete záznamy o
činnostech zpracování a přijali jste organizační opatření k vyřizování podnětů a uplatňování práv subjektů
údajů;
d. nejste si vědomi žádného rizika porušení platných právních předpisů v souvislosti s dosavadním
zpracováním osobních údajů.
2.3. Pokud kterékoliv Straně vznikne v souvislosti s porušením povinností druhé Strany stanovených v této
Smlouvě či stanovených platnými právními předpisy škoda, Strana se zavazuje uhradit druhé Straně škodu v
plném rozsahu.
3. Zahájení zpracování osobních údajů - od kdy budeme osobní údaje zpracovávat?
3.1. Osobní údaje pro Vás začneme zpracovávat od okamžiku, kdy některou z našich SmartSelling aplikací
zaplníte prvním osobním údajem.
3.2. Pozor, to platí i pro zkušební verze našich aplikací, za které neplatíte.
4. Ukončení zpracování osobních údajů - kdy zpracování ukončíme
4.1. Podle této Smlouvy budeme osobní údaje zpracovávat po dobu, kdy bude mezi Vámi a námi trvat smluvní
vztah o poskytování služeb, na základě kterého využíváte některou z našich SmartSelling aplikací (i pokud za to
neplatíte).
4.2. Pokud dojde k zániku této Smlouvy, vyzveme Vás k neprodlenému vymazání osobních údajů ze SmartSelling
aplikací. Pokud naší výzvě nevyhovíte, budeme oprávněni do 30 dnů ode dne zániku Smlouvy osobní údaje
uložené v našich SmartSelling aplikacích neobnovitelně vymazat.
4.3. Při ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy se zavazujeme: osobní údaje ze SmartSelling
aplikací vymazat a deaktivovat Vaše uživatelské účty do 30 dnů ode dne zániku Smlouvy; vymazat veškeré
existující kopie osobních údajů, ledaže to nedovolují platné právní předpisy do 30 dnů ode dne zániku Smlouvy.
5. Rozsah zpracování, vymezení osobních údajů a účelů zpracování
5.1. Na základě této Smlouvy budeme z Vašeho pověření zpracovávat osobní údaje, které jste vložili do našich
SmartSelling aplikací, které nespadají do zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).
5.2. Tyto osobní údaje se týkají obecně Vašich zákazníků, obchodních partnerů, známých a slibujete nám, že
pokud do SmartSelling aplikací vložíte osobní údaje zvlášť zranitelných kategorií osob, například dětí, činíte tak
na vlastní odpovědnost.
5.3. Osobní údaje podle této Smlouvy budeme zpracovávat manuálně i automatizovaně.
5.4. Osobní údaje podle této Smlouvy budeme zpracovávat v elektronické podobě.
5.5. Slibujeme Vám, že budeme osobní údaje podle této Smlouvy zpracovávat s odbornou péčí.
5.6. Osobní údaje, které můžeme z Vašeho pověření zpracovávat, jsou ty údaje, které nahrajete do některé z
našich aplikací SmartEmailing, Mioweb, Fapi, ProAffil, nebo budou získány prostřednictvím funkčnosti některé z
aplikací. Jedná se o následující osobní údaje:
5.7. TABULKA OSOBNÍ ÚDAJE
SmartEmailing Mioweb Fapi ProAffil
Osobní údaje, které do aplikace sami nahrajete
vy nebo subjekt údajů
e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefon, fakturační
adresa
x x x x
Osobní údaje, které se dají získat v rámci
funkčnosti aplikace
IP adresa x x x x
Pohlaví dle křestního jména x
Chování příjemce e-mailu (otevření, prokliknutí,
zařízení, prohlížeč)
x
Webtracking - pokud si jej pod účtem aktivujete x
Historie objednávek u správce x
Generované údaje z veřejných rejstříků x
Včasnost platby x
Chování uživatele v členské sekci x
Historie výplaty odměny x
libovolná data z webformů
5.8. Výše uvedené osobní údaje budeme na základě Vašeho pověření zpracovávat k účelům, které vycházejí z
funkčnosti a poslání jednotlivých aplikací, a to následovně:
SmartEmailing: a. získávání a ukládání osobních údajů prostřednictvím webových formulářů, zajištění double
opt-in kampaní, odesílání obchodních sdělení a SMS, odesílání transakčních e-mailů, získávání doplňujících
údajů o zájmech odběratelů na základě jejich chování v e-mailové kampani (otevření, prokliky), statistiky,
webtracking mapující chování uživatele na webu, plnění práv subjektů údajů, předávání do jiných aplikací
na základě přání správce.
b. Mioweb: přístup k webu, evidence uživatelů WordPressu, evidence členů v členské sekci, sledování chování
uživatelů v členské sekci pro využití gamifikace a personailizace obsahu, získání e-mailové adresy při
vkládání komentáře a správa komentářů, získání e-mailové adresy v rámci kontaktního formuláře na webu
za účelem vyřízení odpovědi, předávání osobních údajů do SmartEmailingu, Fapi či jiných systémů na přání
správce.
c. Fapi: automatizace online prodeje, vystavování objednávek a daňových dokladů, zasílání transakčních emailů
a upomínek, evidence splatnosti, historie objednávek u správce, předávání kontaktu do dalších
systémů na přání správců.
Proaffil: d. podpora partnerského prodeje, registrace do partnerského programu a evidence provizních
partnerů, nároků na odměnu a jejich výplat. Měření návštěv a konverzí přivedených partnerem, na přání
správce předávání osobních údajů do dalšího systému.
e. Webová analytika SmartSelling: jako součást každé aplikace SmartSelling je možné využívat základů
webové analytiky za účelem měření a statistiky návštěvnosti webů.
5.9. Tato zpracování ovládáte vždy vy jako správce používáním vybraných funkcí jednotlivých aplikací.
5.10. Kromě výše uvedených účelů můžeme provádět zpracování na základě Vašeho pověření za účelem
poskytnutí technické a administrativní podpory (kontrola nastavení funkcí, diagnostika ohlášeného problému,
kontrola tarifu, kontrola počtu objednávek apod.) Poskytnutí technické podpory může zahrnovat také zásah
programátora (úprava dat v účtu na přání uživatele, oprava technických chyb apod.), či technický zásah
scriptem.
6. Odměna za zpracování osobních údajů
6.1. Osobní údaje pro Vás podle této Smlouvy zpracováváme bezplatně jako součást našich služeb
poskytovaných v rámci využívání SmartSelling aplikací.
7. Jak to bude fungovat?
7.1. Na základě této Smlouvy nám dáváte pokyn ke zpracování osobních údajů za účelem jejich uložení v
SmartSelling aplikacích a provádění automatizovaných zpracovatelských operací, pro které jsou jednotlivé
SmartSelling aplikace určeny.
7.2. Pro jiné zpracování potřebujeme Váš zvláštní pokyn.
7.3. V případě, že od Vás obdržíme pokyn týkající se zpracování osobních údajů, jsme jím vázáni. Pokyn je
dostatečně dán, pokud je učiněn e-mailem.
7.4. Nezavazují nás pokyny, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy. V takovém případě Vás budeme
neprodleně informovat.
8. Zabezpečení osobních údajů
8.1. Zavazujeme se, že budeme osobní údaje uchovávat a zpracovávat bezpečně a budeme používat veškeré
přiměřené bezpečností systémy a postupy obvyklé pro zpracování osobních údajů.
8.2. Zavazujeme se bránit, případně podniknout veškeré možné kroky k zamezení neoprávněnému přístupu,
kopírování, úpravě, ukládání, reprodukci, zveřejnění nebo distribuci osobních údajů.
8.3. Prohlašujeme, že jsme přijali a dodržujeme technická a organizační opatření ochrany osobních údajů,
zejména:
a. jsme schopni zajistit neustálou důvěrnost, integritu a dostupnost a odolnost systémů;
b. jsme schopni obnovit dostupnost osobních údajů v případě incidentu;
c. máme nastavený proces pravidelného testování mechanismů a opatření, které mají na starost monitoring a
zabezpečení zpracování;
d. všechny naše weby běží na šifrovaném protokolu https;
e. všichni administrátoři se do systémů hlásí prostřednictvím dvoufázového ověření;
f. máme systém pravidelných penetračních testů aplikace i infrastruktury;
g. systémy, ve kterých jsou ukládány osobní údaje, jsou zabezpečeny VPN (Virtual Private Network), tudíž do
nich nemá přístup nikdo bez naší autorizace;
h. počítače všech vývojářů jsou šifrovány;
i. jednotlivé klientské databáze jsou oddělené;
j. ochrana přihlašovacích formulářů proti brute force útokům;
k. jsou logovány všechny přístupy ke klientským datům, a to nejen z pohledu uživatelů, ale i z pohledu
administrátorů;
l. redundantní serverová infrastruktura, která zajišťuje, že v případě poruchy stroje převezme její práci jiný
stroj a zabezpečí tak nepřerušený chod aplikace;
m. naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v oblasti ochrany osobních údajů a práce s osobními údaji.
9. Co se bude dít v případě ohrožení dat?
9.1. V případě, že kterákoliv ze Stran zjistí, že:
a. došlo nebo může bezprostředně dojít k neoprávněnému či nezákonnému zpracování osobních údajů;
b. došlo nebo může bezprostředně dojít ke ztrátě, poškození nebo zničení či jinému způsobu znehodnocení
osobních údajů;
c. nastalo jakékoliv podezření z narušení zabezpečení osobních údajů;
d. třetí osoba získala nebo může získat neoprávněný přístup k osobním údajům;
je povinna toto bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně a poskytnout maximální součinnost k nápravě.
10. Můžeme pro jednotlivé operace využít další zpracovatele?
10.1. Pro poskytování komplexních služeb využíváme v nezbytných případech, zejména pokud něco perfektně
neumíme, ty nejlepší subdodavatele.
10.2. Jedná se zejména o zálohování dat, provoz serverové infrastruktury a zabezpečení. Dovolujeme si Vás
ujistit, že na naše subdodavatele klademe minimálně stejné nároky, pokud jde o ochranu a zabezpečení
osobních údajů, jako sami na sebe.
10.3. Tímto výslovně souhlasíte s využitím dalších zpracovatelů podle naší odpovědné volby pro dílčí zpracování
osobních údajů podle této Smlouvy. My se naopak zavazujeme, že dohlédneme na to, aby se tito další
zpracovatelé zavázali k ochraně a zabezpečení osobních údajů tak, jak to vyžadují platné právní předpisy a naše
přísné požadavky.
10.4. Na písemné vyzvání Vám vždy rádi doložíme aktuální seznam subdodavatelů.
11. Součinnost
11.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně potřebnou součinnost, kterou po nich lze spravedlivě
požadovat, zejména při:
a. zavádění a udržování vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů;
b. ohlašování případů narušení zabezpečení osobních údajů.
11.2. Zavazujeme se, že pokud nás vyzvete k poskytnutí rozumně předpokládané součinnosti a dáte nám
přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů, vždy Vám vyjdeme vstříc.
12. Jak vám mohou naše aplikace usnadnit výkon práv subjektů údajů?
12.1. Jsme maximálně nápomocni pomoci Vám s vyřizováním podnětů a žádostí subjektů údajů při uplatňování
jejich práv.
12.2. Níže Vám poskytujeme přehled, zda jde přímo v jednotlivých SmartSelling aplikacích vyřídit uplatněná
práva subjektů údajů.
Tabulka:
SmartEmailing Mioweb Fapi ProAffil
Oprava a doplnění Ano (okamžitě) Ano (okamžitě) Ano (okamžitě) Ano (okamžitě)
Přenositelnost Ano (okamžitě) Ano (okamžitě) Ne (30 dní) Ne (30 dní)
Právo na přístup Ano (okamžitě) Ano (okamžitě) Ano (okamžitě) Ne (30 dní)
Výmaz Ano (30 dní) Ano (30 dní) Ano (30 dní) Ne (30 dní)
12.4. Pokud aplikace neumožňuje uplatněné právo vyřídit napřímo, můžete nás kdykoliv požádat o součinnost na
našich kontaktních emailech. Uvedené lhůty platí i pro vyřízení žádostí prostřednictvím e-mailu.
13. Mlčenlivost
13.1. Smluvní strany prohlašují, že všechny údaje, informace a skutečnosti související s touto Smlouvou a jejím
plněním a poskytováním služeb na základě této Smlouvy, zejména zpracovávané osobní údaje podle Smlouvy,
včetně obsahu Smlouvy (s výjimkou informací, které jsou nebo se stanou veřejně známými jinak než porušením
této Smlouvy a informací, které příslušná strana měla ve svém držení již před jejich obdržením od druhé smluvní
strany), jsou důvěrnými informacemi („Důvěrné informace“).
13.2. Strany se zavazují, že Důvěrné informace neposkytnou třetí straně a nepoužijí je k jinému účelu než pro
plnění této Smlouvy, s výjimkou:
a. svých poradců vázaných povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako Strany, nebo
b. příslušných státních a jiných správních úřadů a soudů, pokud jsou strany povinny podle obecně závazných
předpisů jim tyto informace poskytnout, nebo
c. informací, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením této Smlouvy.
13.3. Zaručujeme Vám, že k povinnosti mlčenlivosti v rozsahu tohoto článku Smlouvy jsou zavázáni naši
zaměstnanci a jiní spolupracovníci, se kterými jsme ve smluvním vztahu, a kteří vykonávají činnosti související s
touto Smlouvou a jejím plněním a poskytováním služeb na základě této Smlouvy.
13.4. Povinnost mlčenlivosti podle této Smlouvy trvá i po zániku této Smlouvy. Strany nejsou oprávněny po
skončení Smlouvy důvěrné informace ve smyslu této Smlouvy jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či
umožnit jejich šíření či využití.
14. Jak si budeme doručovat oznámení a jiné písemnosti?
14.1. Veškerá oznámení a jiné písemnosti související s touto Smlouvou si budeme zasílat a doručovat primárně
e-mailem. Případně můžeme k doručování využít poštu. Pro kontakt s námi můžete využít následující kontakty:
a. gdpr@smartselling.cz
14.2. Otázky k jednotlivým aplikacím je možné směrovat přímo na:
a. gdpr@smartemailing.cz
b. gdpr@mioweb.cz
c. gdpr@proaffil.cz
d. gdpr@fapi.cz
14.3. nebo na adresu sídla SmartSelling.
14.4. Pro kontakt s Vámi budeme využívat kontaktní údaje uvedené ve Vašem uživatelském účtu nebo záhlaví
této Smlouvy.
14.5. Oznámení nebo jiné písemnosti budou považovány za řádně doručené Smluvní straně, které jsou určeny:
a. v případě zaslání elektronickou poštou okamžikem potvrzení doručení emailu;
b. v případě zaslání doporučenou poštou - v okamžiku převzetí danou Stranou nebo, pokud daná Strana
zásilku nepřevezme, (i) uplynutím 10 pracovních dnů od data uložení zásilky na dodací poště adresáta
nebo (ii) v den, kdy Smluvní strana odmítne převzetí poštovní zásilky, přičemž důkazem o zaslání poštou
bude potvrzený podací lístek.
15. Závěrečná ustanovení
15.1. Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
15.2. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že se na závazky z této Smlouvy nepoužijí ustanovení občanského
zákoníku o neúměrném zkrácení (§1793 až 1795 občanského zákoníku).
15.3. Smluvní strany prohlašují, že podmínky této Smlouvy byly předmětem jejich vzájemných jednání a
ústupků, Strany plně rozumí obsahu a podmínkám Smlouvy a mají zájem být jimi vázány.
Za SmartSelling a.s.
Ing. David Kirš
V Brně, dne 15.05.2018
Odsouhlaseno Správcem v aplikaci dne 15.05.2018 z IP adresy 195.80.176.110